Aldis December 9, 2017 Visi no responses

zemes īpašnieku tiesības

Ar nesenajām izmaiņām mums, katram varētu būt jautājumi par Zemes īpašnieku tiesībām, pienākumiem un atbildību.

Šis raksts visu paskaidros.

Turpini lasīt 😉

Zemes īpašnieku tiesības, pienākumi un atbildība

Īpašums mums var palīdzēt iegūt gan daudzas lieliskas attīstības un peļņas iespējas, gan realizēt savu sapni par sen sapņoto mājokli.Tāpēc ir svarīgi zināt zemes īpašnieku tiesības.

 

Kāpēc gan neiegādāties sev īpašumu kurš var atnest peļņu to pēc gadiem pārdodot vai izīrējot.

 

Dzīvoklis, mājoklis, biroja telpas, noliktava, zemes platība, u.c. – piemēri, ko var realizēt ar sev piederošo zemi.

Līdzās ar šīm iespējam mēs iegūstam arī papildu zemes īpašnieku tiesības, pienākumus un atbildību. Retais noteikt zin, kāda tad ir atbildība un mūsu pienākumi, kad esam nekustamā īpašuma īpašnieki.

Tas ka iegādājies un esi īpašnieks, ar to jau viss nebeidzas.

 

Pajautā pirmajam pretīmnācējam uz ielas, vai viņš zin, kādas ir viņa tiesības un pienākumi attiecībā pret savu nekustamo īpašumu.

 

Esmu ļoti pārliecināts, ka viņš nespēs nosaukt pat 2 lietas. Protams, var pagadīties arī kāds kurš ir zinošs likuma jautājumos.

Zemes īpašnieka tiesības

Kā ir teikts vārda “īpašums” skaidrojumā, tas ir, pilnīgas varas tiesība pār kaut ko, t.i. tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību.

 

Hmm, izlasot augstāk rakstīto teikumu , patiesībā izklausās sarežģīti, bet vai patiešām tā ir? Tupinam lasīt, jo mūsdienās jau nekas nav sarežģīti.

 

Līdz ar to jēdziens “zemes īpašnieku tiesības” arī iekļauj sevī visas īpašumtiesības, kuras nosaka civillikums, tāpēc varam būt droši, ka, darbojoties savu tiesību rāmjos, jums vienmēr būs likumiska taisnība.

 

Īpašumtiesības iedalās:

 

Re, pavisam vienkārši, vai ne?

 

Taču jāatcerās viena būtiska lieta.

Zemes īpašnieku tiesības var tikt aprobežotas trešo personu veselības, labklājības un normatīvo aktu dēļ.

 

Tas ir, būves stāvoklim jābūt tādam, lai tā neapdraudētu ne apkārtējos, ne tās lietotājus. Kā arī, veicot jebkādus būvdarbus, ir jāievēro būvnormatīvi, u.t.t.

 

Ar īpašumtiesībām esam iepazinušies, tālāk seko pienākumi, kuri ir obligāti jāveic.

 

Zemes īpašuma īpašnieka pienākumi

Zemes īpašnieka pienākumi sevī ietver obligātos drošības un pārvaldīšanas pasākumus.

Var sanākt baigās nepatikšanas ja nepildi savu pienākumu. Jo savs īpašums – tā tomēr ir atbildība arī pret citiem.

Ja īpašumā atrodas dzīvojamā māja, dzīvoklis vai kāds cits īpašums, ir jāievēro šādi pienākumi:

 1. Aktīvi piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt izdevumus, kas saistīti ar tās pārvaldīšanu.
 2. Maksāt nodokļus, kuri ir attiecināmi uz īpašumu. Pašvaldībai ir tiesības noteikt NĪN no 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, taču virs 1,5% tikai tad, ja īpašums nav uzturēts kārtībā, piemēram, ir grausts.
 3. Maksāt nomas maksu personai, ja dzīvojamā māja atrodas uz citas personas piederošas zemes.
 4. Nomaksāt saņemtos pakalpojumus, kas ir saistīti ar īpašuma lietošanu (sadzīves atkritumu izvešana, kanalizācija, apkure u.c.)
 5. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības u.c. prasības, izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, ievērot tā noteikumus, nodrošināt citu cilvēku drošību un nepieļaut riskus cilvēku veselībai, apkārtējās vides kvalitātei. Likt ievērot šos noteikumus personām, kas iemitinās īpašumā.
 6. Rūpēties par iespēju īpašuma īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotajiem speciālistiem rūpeties par īpašuma ēkas eksplutācijas, būvkonstrukcijas stāvokli un citu elementu vai pakalpojumu funkcionēšanas nodrošināšanu, nodrošināt iespēju apsekot atsevišku īpašumu.
 7. Pildīt un realizēt īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.

Kā arī, ja ir radusies kādas situācija, kuras dēļ ir nodarīti kādi zaudējumi, īpašnieks par zaudējumu nodarīšanu citu personu īpašumiem vai personām ir atbildīgs normatīvajos aktos, īpašnieku kopības lēmumos vai savstarpēju noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā.

 

Mēs savā dzīvē mēdzam veikt dažādas izmaiņas, tāpat arī izmaiņas tiek veiktas likumā, pagājušogad veiktie grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā izmainīja vairākus likuma pantus ar papildinājumiem vai izmaiņām.

 

Šos pienākumus nosaka dzīvokļa īpašuma likums, tāpēc aicinu iepazīties ar to un aktīvi sekot līdzi izmaiņām.

 

Tu iegādājies jaunu auto – tu izjūti pret to atbildību rūpēties un saudzēt to, tāpat ar bērniem tu par viņiem esi atbildīgs un par viņiem jārūpējas līdz spēj sev paši nodrošināt dzīvi.

 

Tāpat ir arī ar nekustamo īpašumu- ir atbildība un rūpes, to arī apskatīsim nākošo.

 

Zemes īpašnieka atbildība

Tā kā īpašniekam ir jāuzņemas atbildība par jebkādām rīcībām un to sekām, kas ir saistītas ar viņa īpašumu, ir sastādīts iepriekš minētais dzīvokļa īpašuma likums, kas nosaka, ka:

 

 1. Zemes īpašnieks par zaudējumu nodarīšanu citu personu īpašumiem vai personām ir atbildīgs normatīvajos aktos, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumos vai savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktajā kartībā.
 2. Ja personai ar piederošo īpašumu zauējumu segšanai nav citas mantas, Civilprocesa likumā noteikajā kārtībā var vērst piedziņu uz īpašumu, vienlaikus izliekot (dzīvokļa) īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas izmitinātās personas.
 3. Dzīvokļa īpašumu var atsavināt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas, ja dzīvokļa īpašnieks, viņa ģimenes loceklis vai cita dzīvokļa īpašumā iemitinātā persona pārkāpj normatīvo aktu prasības, kas attiecas ar dzīvokļa īpašuma izmantošanu, tai skaitā sanitārās un ugunsdrošības normas, un tādējādi rada aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei.
 4. Prasību par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu dzīvokļa īpašuma likuma panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var celt ikviens dzīvokļa īpašnieks.

 

Pavisam nopietns temats, vai ne? Šīs atbildības sāpīgās situācijas riskus var samazināt, kārtojot jebkuras saistības ar atbilstošiem juridiskiem līgumiem, piemēram īrējot dzīvokli.

Dzīvokļa īres likums

Aizvien aktuālāk kļūst īpašuma, piemēram, dzīvokļa īre trešajām personām.

Esi dzīvokļa īrnieks? Tad iespējams tu pats esi tā trešā persona.

 

Lai izīrētu dzīvokli atbilstoši juridskajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, ir jāievēro likums “Par dzīvojamo telpu īri”, kurā ir teikts :

 1. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets var būt atsevišķs dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja. Par atsevišķu īres līguma priekšmetu nevar būt istabas daļa vai caurstaigājama istaba, kā arī palīgtelpas (virtuve, gaitenis, pieliekamā telpa u. c.).
 2. Par istabas daļas vai caurstaigājamas istabas lietošanu var noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja dzīvokli aizņem pats īpašnieks (fiziskā persona).

 

Stājoties saistībās ar īpašuma īri, ir nepieciešams izveidot īres vai apakšīres līgumu, kurš apliecina personas saistību ar īpašumu. Līgumā ir jāiekļauj šādi subjekti:

 1. Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.
 2. Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.
 3. Dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgumu rīcībnespējīgas personas vārdā slēdz tās aizgādnis, bet ierobežoti rīcībspējīga persona to slēdz ar aizgādņa piekrišanu.

 

Taču ne vienmēr ir vajadzība un vēlme īpašumu īrēt, bet gan to pārdot.

Lai to izdarītu vienkāršāk un vieglāk, ir iespējams izteikt īpašuma pirmpirkuma tiesības.

 

Īpašuma pirmpirkuma tiesības

Nekustamā īpašuma pārreģistrēšanas process sastāv ne tikai pirkuma līguma un zemesgrāmatas nostiprinājuma lūguma parakstīšanas, bet var arī sastāvēt no pirmpirkuma tiesību piedāvāšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām.

 

Piedāvājums nosaka priekšrocības tiesība pirkt īpašumu, ja īpašnieks to pārdod tālāk.

Šīs tiesības nedod nekādas priekšrocības attiecībā uz pirkuma cenu vai citiem pārdošanas nosacījumiem.

 

Ar šo visu Jums var palīdzēt arī mākleru firmas.

 

Pārdošanā esamā īpašuma pirmpirkuma tiesības var būt:

Pirmpirkuma tiesību pamatojumi

 

Tas arī viss!

Super! Viss patiesībā ir tik vienkārši! Iegūtās zināšanas par  palīdzēs veiksmīgāk un pārliecinošāk, un pavisam noteikti likumīgi, apsaimniekot savu īpašumu un palielīties saviem draugiem ka zini zemes īpašnieku tiesības, pienākumus un atbildību.

Kā ir teicis Franklins D. Rūzvelts:
“Īsts īpašums nevar pazust, tikt nozagts vai atņemts. Nopirkts ar veselo saprātu, atdodot visu, kas bija un pārvaldīts ar veselo saprātu, ir drošākais ieguldījums pasaulē”

 

Lai veicas nekustamo īpašumu tirgū!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *